K I V O N A T

 Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2024. január 25-én megtartott rendes – nyilvános – ülésének jegyzőkönyvéből

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2024. (I. 25.) határozata

a Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező Teátrum kávéház és étterem bérbeadására, üzemeltetésére vonatkozó pályázatok elbírálásáról

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező Teátrum kávéház és étterem bérbeadására, üzemeltetésére vonatkozó pályázatok elbírálása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

  1. A képviselő-testület a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és felkéri a Hivatalt, hogy az előző feltételekkel haladéktalanul írja ki újra a pályázatot és készítsen előterjesztést a képviselő-testület februári ülésére.
  2. A képviselő-testület felkéri a Kálmán Imre Művelődési Központot, hogy készítsen költségtervet is tartalmazó külön előterjesztést a Teátrum kávéház és étterem saját üzemeltetésben történő működtetésére a képviselő-testület februári ülésére.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért)

  1. pont végrehajtása tekintetében Dr. Boda Zsuzsanna jegyző
  2. pont végrehajtása tekintetében Kiss László KIMK igazgató

Határidő: értelem szerint

K.m.f.

                  Dr. Boda Zsuzsanna sk.                                   Dr. Nagy Gábor sk.

jegyző                                                                    alpolgármester

A kivonat hiteles:

Siófok, 2024. január 25.