Adatkezelő adatai:

Adatkezelő megnevezése: Kálmán Imre Művelődési Központ

Adatkezelő székhelye: 8600 Siófok, Fő tér 2.

Képviselő: Kiss László igazgató

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@kulturkozpont-siofok.hu

Adatkezelő telefonos elérhetősége: 0684/311-855

A Kálmán Imre Művelődési Központ, mint Adatkezelő a személyes adatok a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: GDPR) tiszteletben tartása mellett végzi.

A Kálmán Imre Művelődési Központ, mint Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

Jelen tájékoztató útján tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről.

1. A hírlevélre való feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

1.1. Az adatkezelés célja: A hírlevél eljuttatása a feliratkozók/érintettek számára.

1.2. Az adatkezelés jogalapja: Az Ön személyes adatait a GDPR 6.§ (1) a) pontja alapján, azaz az érintett hozzájárulása alapján kezeljük.

1.3. Kezelt adatok köre: Az érintettek e-mail címe.

1.4. A személyes adatok címzettjei: Az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő azon munkatársai jogosultak megismerni, akik a hírlevél készítése, megküldése során eljárnak.

1.5 Az adatfeldolgozó neve és elérhetősége:

A weboldal tárhelyszolgáltatójának adatai:

Cég megnevezése: Feki Webstudio Kft.
Székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u. 44.
Adószáma: 14113291-2-08

www.kulturkozpont-siofok.hu weboldal tárhelyszolgáltatójaként az e-mail címre küldött levelek tárolása a szerveren keresztül.

Adatfeldolgozónk az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Adatfeldolgozónk titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

1.5. Személyes adatok kezelésének időtartama: Az Adatkezelő az érintettek e-mail címét a hírlevélről való leiratkozás időpontjáig kezeli, leiratkozás esetén haladéktalanul törli.

2. A kérdések, észrevételek, vélemények közlésével kapcsolatos adatkezelés

2.1. Az adatkezelés célja: A Kálmán Imre Művelődési Központtal, a honlappal kapcsolatos észrevételek/javaslatok megtétele, kérdések feltétele, véleménynyilvánítás.

2.2. Az adatkezelés jogalapja: Az Ön személyes adatait a GDPR 6.§ (1) a) pontja alapján, azaz az érintett hozzájárulása alapján kezeljük.

2.3. Kezelt adatok köre: Az érintettek neve és e-mail címe.

1.4. A személyes adatok címzettjei: Az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő azon munkatársai jogosultak megismerni, akik a kérdések megválaszolása során eljárnak.

1.5 Az adatfeldolgozó neve és elérhetősége:

A weboldal tárhelyszolgáltatójának adatai:

Cég megnevezése: Feki Webstudio Kft.
Székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u. 44.
Adószáma: 14113291-2-08

www.kulturkozpont-siofok.hu weboldal tárhelyszolgáltatójaként az e-mail címre küldött levelek tárolása a szerveren keresztül.

Adatfeldolgozónk az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Adatfeldolgozónk titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

1.5. Személyes adatok kezelésének időtartama: Az Adatkezelő az üzenet beérkezésétől számított 1 éven belül törli az érintett személyes adatait.

 

3. Az érintett jogai

3.1. Az érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, úgy az alábbi személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kaphat:

a)az adatkezelés célja;
b)az érintett személyes kategóriái;
c)azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

3.2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

3.3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Az Adatkezelő pedig köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja adatkezeléshez való hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelő nem köteles az érintett személyes adatainak törlésére, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatok törlése véglegesen és visszavonhatatlanul történik.

3.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

3.5. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását. A visszavonás joga azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

3.6. Jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR előírásait. A panasz bármely európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen az érintett szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban előterjeszthető. A magyar adatvédelmi elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap elérhetősége: www.naih.hu

Az érintett jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelővel szemben, amennyiben megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék, azaz a Kaposvári Törvényszék, vagy az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt lehet megindítani. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.